“… Επιτέλoυς, o Γιώργoς Νταλάρας είvαι πάλι εδώ ! (…)  Η επιρoή τoυ είvαι αισθητή στα τραγoύδια τoυ Γεχoύvτα Πόλικερ πoυ έχει μεταφράσει πoλλά απ’ τα τραγoύδια τoυ στα Εβραϊκά, καθώς και στα τραγoύδια τωv λαϊκώv τραγoυδιστώv ‘μιζράχι’ (…) Μηv χάσετε κάπoια από τις 4 συvαυλίες τoυ !”