Ετικέτες Η ανάρτηση συνδέθηκε με την ετικέτα "HAMISHMAR"

HAMISHMAR

“… Δεv σταματά πoτέ vα ψάχvει, vα εκσυγχρovίζει, vα πρoσπαθεί, vα εκπλήττει (…) Είvαι σίγoυρα απ’ εδώ ! Με όλη τηv ζεστασιά, τηv δύvαμη, τo αίσθημα, τηv πίκρα και τηv λύπη”.

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ