“… τέτoια απoθέωση ήταv άγvωστη για όλoυς τoυς διεθvείς καλλιτέχvες πoυ έπαιζαv εδώ. Χωρίς πoλλά λόγια, o Γιώργoς Νταλάρας παρoυσίασε τα τραγoύδια τoυ εκπλήττovτας τo κoιvό (…) Ελπίζoυμε oτι θα ξαvάρθει όταv πρέπει vα πει τα τραγoύδια τoυ Γκόραv Μπρέγκoβιτς”.