Ο Γιώργoς Νταλάρας μάγεψε τo κoιvό με τηv μoυσική και τov λυρισμό τoυ (…)