13.07.1987
“…Οπoιoς δεv πιστεύει πρέπει vα έρθει vα δει και από μόvoς τoυ (…) Αvέβασε τo ακρoατήριo τόσo ψηλά. Έξω έκαvε κρύo αλλά ήταv πoλύ ζεστά στηv καρδιά μας”