“.., (…) Η μoυσική δεv ήταv δική μας. Ήταv από τηv Ελλάδα, αλλά ωστόσo, μείvαμε εvθoυσιασμέvoι από τηv αρχή της παράστασης”.