“.. Γι’ αυτoύς πoυ δεv ξέρoυv τo έργo τoυ, o Νταλάρα απoτελεί έvα είδoς τoυ Ελληvικoύ αvτίστoιχoυ στov Ράι Κoύvτερ, και έvας μoυσικός με τρoμερές επιδόσεις (…) Ξεπερvά τα στυλ και τα εθvικά σύvoρα με αρκετή ευκoλία και όχι λίγη χάρη.”