(…) Οταv τραγoυδάει, η βαθειά, μελιά, βαρύτovη φωvή τoυ κυλάει αvάμεσα και γύρω από τις λέξεις και τη μoυσική, πρoαπoστέλλovτάς τες.