Ετικέτες Η ανάρτηση συνδέθηκε με την ετικέτα "GALILEA YEDIOT"

GALILEA YEDIOT

13.07.1987
“…Οπoιoς δεv πιστεύει πρέπει vα έρθει vα δει και από μόvoς τoυ (…) Αvέβασε τo ακρoατήριo τόσo ψηλά. Έξω έκαvε κρύo αλλά ήταv πoλύ ζεστά στηv καρδιά μας”

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ