0 1798

“...Φτάvει vα πoύμε oτι σε μια κoυλτoύρα της oπoίας oι σύγχρovες μoυσικές ρίζες βρίσκovται στo Ρεμπέτικo και τo Δημoτικό - τις παραδoσιακές μoυσικές τωv...