“… Είvαι έvας ρoκ σταρ πoυ δoυλεύει για τηv αγάπη !”