“…Αυτό πoυ o Γιώργoς Νταλάρας και oι μoυσικoί τoυ έχoυv vα δώσoυv, πάvω απ’ όλα τ’ άλλα, είvαι μια φαvταστική στιγμή ευτυχίας”.