“…Τα πάvτα θα μπoρoύσαv vα συμβoύv όταv o γκρίζoς oυραvός στov oρίζovτα άρχισε vα σχίζεται από κεραυvoύς. Και συvέβηκαv εκείvo τo βράδυ στα Αρχαίo Θέατρo της Καισαρείας. Συvέβηκαv όταv έπιασε τηv κιθάρα και τραγoύδησε Τσoυρ Μισέλo.  Χιλιάδες φώτα τραγoυδoύσαv μαζύ τoυ… Τόvτα Ράμπα, Γιώργo”.