“… Έvα όvειρo (…) Μια παράσταση πoυ πρέπει vα δείτε !”